Дабови буриња 50 литара

Производство на дабови буриња

Димензии на буриња :
Должина: 52 cm
Најголем пречник (ширина): 48 cm
Пречник на дното: 42cm

За разни врсти на барик вино произведуваме барик буриња со различни степени на горење :
-лесно горење
-средно горење
-тешко горење