Дабови буриња 350 литара

Производство на дабови буриња

Димензии на буриња :
Должина: 95 cm
Најголем пречник (ширина): 84 cm
Пречник на дното: 72 cm

За разни врсти на барик вино произведуваме барик буриња со различни степени на горење :
-лесно горење
-средно горење
-тешко горење